Latest Posts

NA SYSTEMIE OŚWIATOWYM

Na systemie oświatowym ciąży także poważna od­powiedzialność społeczna. Jego celem jest zespolenie w społeczeństwie interesów, napięć i sił bardzo róż­nych Wszystko na przykład powinno się podjąć dla pogodzenia konfliktowych roszczeń językowych tam gdzie istnieją mniejszości, i dla umożliwienia swo­bodnej ekspresji…
Więcej

CAŁOŚĆ POCZYNAŃ

Całość poczynań w dziedzinie edukacji stanowi, być może, najbardziej ambitne zajęcie ludzkości. Z jednej strony instytucje powołane do kształcenia całej ludz­kości winny pomóc w zaspokojeniu ekonomicznych potrzeb kraju. Z drugiej strony poprzez edukację po­winno się podjąć wysiłek, by zaspokoić dążenia…
Więcej

WIELE NAZWISK

Wiele nazwisk przychodzi na myśl, podobnie jak i wiele in­nych teiminow odnoszących się do ruchu wychowa­ła „nowego” czy „eksperymentalnego”. Wiele jest także doświadczeń o bardziej ograniczonym zasięgu, jak np. te, które odnoszą się do nowych metod nau­czania matematyki, nauk ścisłych,…
Więcej

ROLA TEORII

Zgodnie z nowoczesnym ujęciem trzeba uznać, że teoria to pewna liczba powiązanych z sobą deklara­cji, które stanowią logicznie spójny system. Opiera się on na zasadach niezależnych od zjawisk, które mają być wyjaśnione. Teoria dostarcza zespołu na­rzędzi do wyjaśnienia faktów i…
Więcej

ŚWIATOWA URBANIZACJA

Dyskusję można więc kontynuować. W chwili obec­nej najczęściej przyjmowane rozwiązanie polega na uczeniu zespołu przedmiotów w szkołach ogólno­kształcących uczniów w wieku poniżej 14, 15, 16 lat, następnie zaś na organizowaniu szkół kierunkowych w zakresie techniki, nauk ścisłych czy artystycznym.Moglibyśmy dorzucić…
Więcej

TREŚĆ KSZTAŁCENIA

W praktyce swoboda ta jest ograniczona przez tradycję, wpływ rodziców i inspektorów a tak­że przez rygory egzaminacyjne. Niezależnie’jednak od pozornej różnorodności, w zagadnieniu, czego ma się uczyc w szkole, znajduje się jedno z najbardziej owocnych zrodeł dyskusji, polemik i badań…
Więcej

TRUDNY TEMAT

Zauważmy, że nie poruszaliśmy trudnego problemu utrzymywania dyscypliny w szkołach — problem to w sposób oczy­wisty związany z kształceniem i podporządkowywa­niem dyscyplinie agresywnych sił jednostki. Nie zaj­mowaliśmy się także sprawą równowagi między ce­chami jednostki a społecznymi aspektami celów. Na co…
Więcej

KONKRETNE ZADANIA

Oto więc długa lisita konkretnych zadań, które są wyraźnie bezpośrednio powiązane z celami ostatecz­nymi i z celami narodowymi. Są przedstawione tak jasno, że z niewielkimi zmianami i dodatkami mogły­by stanowić ramy kształcenia w szkołach różnych szczebli. Trzeba jednak zwrócić uwagę…
Więcej

PROCES NAUCZANIA

Pożądane wartości mogą wywo­dzie się z ogólnych celów wychowania; wymagają jednak jaśniejszego i bardziej dokładnego opisu, za­nim zostaną zaproponowane pedagogom jako konkret­ne zadania do realizacji. B. Jepisow (ZSRR) przytacza cenny przykład celów taktycznych wyprowadzanych z celów ostatecznych i celów strategicznych. Proces…
Więcej

PRZY OCENIE ZADAŃ

Przy ocenie zadań tych instytucji trzeba jasno zda­wać sobie z tego sprawę. Prawdę mówiąc, to właśnie stwierdza się w publikacjach na tematy pedagogicz­ne. Anglicy nawiązują do tego mówiąc o public schools; Amerykanie ze Stanów Zjednoczonych mó­wią o „kształceniu przyszłych przywódców”;…
Więcej