Latest Posts

NOWE PERSPEKTYWY

Wydaje się, że dzisiaj problem celów wychowania nie mieści się w kategoriach technicznych; przeciw­nie, chodzi o definicję celów wychowania na tle za­gadnień współczesnego świata, i to w perspektywie społeczeństwa roku 2000.Dzień dzisiejszy i przyszłość, podobnie jak kry­tyczna ocena i perspektywa,…
Więcej

WYRÓŻNIONE OKRESY

Na wstąpię analiza taka pozwoliła nam wyróżnić cztery okresy:Pierwszy nazwaliśmy fazą W tym cza­sie edukacja miała charakter podporządkowany; wy­wodziła sią z porządku kolonialnego i była przyjmo­wana bezkrytycznie, zarówno w swej formie jak i w treści. Oznacza to, że wyniki, do…
Więcej

PROBLEM TEORII I CELÓW

W tych warunkach problem teorii i celów wycho­wania w Afryce stanowi dzisiaj problem podstawowy, w którym zawierają się wszystkie inne oraz podsumo­wanie propozycji ich rozwiązania, a zwłaszcza sprawy przyszłości społeczeństwa i przyszłości człowieka. Nic więc dziwnego, że okresowe podsumowania wskazu­ją…
Więcej

CELE WYCHOWANIA

Przez długi okres poglądy jednostronne, a nierzad­ko i wypaczone, najpierw pewnego rodzaju antropo­logii, a następnie triumfującego ekonomizmu przesła­niały, a nawet maskowały rozmiary swoistych prob­lemów, jakie pojawiały się w Afryce w dziedzinie wychowania. Można by dzisiaj powiedzieć, że kryzys znajduje swoją…
Więcej

ILOŚĆ I TEMATYKA

Zarówno ilość, jak tematyka tych doku­mentów wskazują równocześnie na kierunek, różno­rodność, zasięg i charakter interdyscyplinarny dysku­sji i raportu końcowego.Dyrekcja BREDA przypomniała na wstępie zada­nia seminarium:studia nad aktualnymi problemami edukacji w Afryce; zaproponowanie odpowiednich rozwiązań.Ten krótki przegląd prac seminarium ekspertów afrykańskich potwierdza…
Więcej

WAŻNE ZAGADNIENIE

Jest to zagadnienie bardzo ważne. Jedną ze spraw proponowanych w tym rozdziale do dyskusji był pro­blem, jak pojawiają się ostateczne cele i teorie wy­chowania. Odpowiedź nie jest zbyt skomplikowana. Cele ostateczne, ważne w skali narodowej czy świa­towej, są wyznaczane i ogłaszane…
Więcej

FUNKCJE SPOŁECZEŃSTWA

Druga trudność polega na tym, że nazbyt często funkcje społeczeństwa pozornie zaprzeczają celom głoszonym przez jakiś naród czy podważają je. Na­zbyt często nieuczciwość, lenistwo i oszustwo w taki czy inny sposób prowadzą do zysku i awansu. We wszystkich społeczeństwach, zdaje…
Więcej

SZEROKIE CELE

Cele są sze­rokie i strategiczne: mogą się odnosić do całego sy­stemu edukacji narodowej. Można więc z uwagi na wszystkie czynniki lokalne i szczegółowe i na podsta­wie konieczności ścisłego wiązania instytucji kształ­cenia z ich środowiskiem naturalnym i ludzkim for­mułować zadania taktyczne…
Więcej

PODSTAWA EDUKACJI

W naszych rozważaniach uznaliśmy za pożyteczne rozroznienie trzech odrębnych poziomów funkcjonowania celów i ich osobną analizę. Wiąże się to z re­komendacjami konferencji UNESCO poświęconych tym zagadnieniom. Używaliśmy terminucel osta­teczny(finalite), by określić najszerszy i najbardziej powszechny zespół aspiracji, które mogą znaleźć…
Więcej