Latest Posts

WAŻNIEJSZE WYZWANIA

Postanowiono również wzmocnić programy ukierunkowane na wyelimino­wanie uprzedzeń w nauczaniu historii, promować edukację w dziedzinie praw człowieka oraz poszanowania różnorodności kulturowej.W toku II Szczytu Rady Europy, któiy odbył się w Strasburgu w 1997 r., odwołano się do podstawowych wartości demokratycznych…
Więcej

NAUCZANIE O PRAWACH CZŁOWIEKA

Prawa człowieka powinny być nauczane od najmłodszych lat.Ich zakres powinien dotyczyć podstawowych kategorii praw, obo­wiązków, zobowiązań i odpowiedzialności człowieka, niesprawiedli­wości, nienawiści i dyskryminacji, w tym problemow płci i rasizmu, wydarzeń, historycznych, które stanowiły przejaw działań na rzecz praw człowieka oraz…
Więcej

OPRACOWANIA RADY EUROPY

Rada Europy promuje w swych opracowaniach oraz pleceniach Komitetu Ministrów, jak również rezolucjach Stałej Konferencji Ministrów Edukacji model edukacji przygotowujący młodzież do życia w społeczeństwie europej­skim oraz wskazujący na szerszą międzynarodową perspektywę _i odrębności kulturowe w Europie oraz w państwach…
Więcej

EUROPEJSKIE PROGRAMY

Zwrócono się do Rady Europy o koncentrowanie edukacyjnych pro­gramów na 4 obszarach: promowania demokratycznego bezpieczeństwa, spojnosci społecznej walki z marginalizacją .edukacji na rzecz demokratycznego obywatelstwa, w    tym nauczania w zakresie rozstrzygania sporów oraz w podejmowaniu decyzji promowania wielokulturowego wymiaru edukacjidziałań na rzecz rozwoju wymiaru europejskiego…
Więcej

REFLEKSJE I PROJEKTY

Refleksje i projekty w zakresie wymiaru europejskiego w edukacji towa­rzyszą Radzie Europy od przeszło czterdziestu lat. Początkowo refleksja ta ograniczała się do włączenia takich treści do programów nauczania, które służyć miały pojednaniu i zrozumieniu, co w pełni uzasadnione było warun­kami…
Więcej

DEKLAROWANE STWIERDZENIA

Mimo, zdawałoby się, bardzo deklaratywnego stwierdzenia w Traktacie o Wspólnocie Europejskiej, iż Wspólnota przyczynia się do podnoszenia po­ziomu edukacji i tam, gdzie jest to konieczne, wspiera i uzupełnia działalność państw, aktywność Wspólnoty na rzecz podnoszenia jakości i stworzenia do­stępu do…
Więcej

DEBATY POPRZEDZAJĄCE REFORMY

Wiele debat poprzedzających wprowadzenie reformy w edukacji świadczy o  niezwykłym zainteresowaniu tym obszarem^ który zadecyduje w przyszło­ści o naszym miejscu wśród państw europejskich i możliwościach sprostania rosnącej konkurencji. Dyskusje prowadzone w związkuz reformą raz jeszcze uświadomiły problemy, wobec których stanie szkoła,…
Więcej

WYMIAR EUROPEJSKI W EDUKACJI

Proces szeroko rozumianej integracji europejskiej obejmuje wszystkie sfery funkcjonowania struktur rządowych i pozarządowych. Dostosowania w go­spodarce i systemie prawnym jak również w sferze przestrzegania podstawo­wych wartości, państwa prawa, ochrony praw człowieka, przestrzegania praw człowieka przyjętych i w pełni akceptowanych przez…
Więcej