Latest Posts

NOWA FAZA

Ta nowa piąta faza, post-reformy, odznacza się ra­dykalizmem w tonacji rozważań, surowością dokony­wanego bilansu, lękiem o przyszłość bliską (rok 2000), brakiem pobłażliwości w stosunku do oceny uzyska­nych „sukcesów”, a zwłaszcza w stosunku do realnych możliwości rychłego wyjścia z „tunelu”, niecierpli­wością…
Więcej

NAUKA DLA NAUKI

W roku 1981 mogliśmy powiedzieć, że problem teorii i celów wychowania w Afryce przestał być dyskuto­wany jako sprawa dotycząca tylko systemu oświato­wego czy też dziedziny oświaty; stał się tematem dyskusji ogólnej, ogólnych rozważań, których ośrod­kiem i treścią był rozwój. Ale…
Więcej

ZŁOŻONOŚĆ PROCESU

Z tego powodu, by zdać sobie sprawę ze złożonego procesu, w którym współcześnie kształtują się, okreś­lają i krystalizują „teorie” i „cele” wychowania w Afryce, mamy do dyspozycji dwa uprzywilejowane poziomy obserwacji: poziom ekspresji pośrednich (ale ukrytych): ana­liza dynamiki faktów społecznych zarówno…
Więcej

TAKTYKI I STRATEGIE

Po to jednak, by nie pomieszać taktyki i strategii, celów i zadań, trzeba krótko sprecyzować:zadanie, czyli cel, do którego zmierzamy, a więc działanie zaprogramowane do realizacji,priorytety, które powinny się pojawić (wskazać miejsce w szeregu),cele ostateczne; cel dalekosiężny, końcowy, uwzględniany w…
Więcej

NA RÓŻNYCH POZIOMACH

Wówczas człowiek, społeczeństwo i świat były z sobą powiązane delikatnie na zasadzie harmo­nii, ale w Afryce trzeba także znaleźć właściwe spo­soby konfrontacji doświadczeń:na poziomie narodowym — poprzez seminaria poświęcone ocenom i samokrytyce;na poziomie regionalnym — oczywiście poprzez seminaria poświęcone ocenom,…
Więcej

NAUCZANIE I WYCHOWANIA

Innymi słowy, truizmem jest przypominanie, że tra­dycyjne wychowanie w Afryce jest pomyślane prze­de wszystkim dla grupy, przez grupę. Oczywiście, w tego rodzaju koncepcji celu wychowania kładzie się akcent na społeczeństwo, porządek społeczny i sta­bilizację, ale czy to oznacza, że jednostka…
Więcej

PROSTY PROCES NAUCZANIA

Wychowanie nie stanowi tu prostego procesu nauczania czy kształcenia jednostki; jest ono środkiem kształcenia dla społeczeństwa i przez społeczeństwo. Każdy członek społeczeństwa uczestniczy w tej działalności formowania ludzi dla społeczeństwa. Samo społeczeństwo nie jest tak re­strykcyjne, tak ograniczone jak społeczeństwa na…
Więcej

OKREŚLONY TYP

Problem teorii i celu wychowania pojawia się więc w Afryce w sytuacji kryzysu i wyraża się poprzez działania, decyzje i dążenia współczesne ludów afry­kańskich. A zatem nasza próba zdefiniowania celów wychowania, rozumianych w sposób globalny, doty­czących społeczeństwa globalnego i człowieka…
Więcej

PROBLEM OKREŚLENIA

Problem określenia teorii i celów wychowania w dzisiejszej Afryce nie pojawia się w sposób prosty i ostateczny; wprost przeciwnie, stanowi ulotny re­zultat licznych danych, które bądź się krzyżują, bądź przeciwstawiają się sobie w nieustannym dążeniu do oryginalnych rozwiązań; są ustalone…
Więcej

DOGODNE DLA ANALIZY

Podobnie gdy mówimy o fazie post-iełoimy, ma­my na myśli to wszystko, co się dokonuje czy dzieje od chwili wprowadzenia reform. Jest to więc raczej punkt odniesienia, punkt wyjścia niż okres „zamknię­ty” czy, w jeszcze mniejszym stopniu, zakończony. Jest także prawdą,…
Więcej