Latest Posts

PODSTAWA PROGRAMOWA

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjum i liceum profi­lowanego wskazuje treści, jakie powinny byc realizowane w ramach szkolne­go zestawu programów nauczania. Na poziomie gimnazjum od 1 września 1999 r. wprowadzono ścieżki edukacyjne „Edukacja europejska” oraz „Kultu­ra polska na tle kultury…
Więcej

EUROPEJSKIE MYŚLENIE

„Europejskie myślenie” (ten komponent odnosi się do nauki o funda­mentalnych wartościach i zasadach, na których oparta jest Europa – demokra­cja, tolerancja, prawa człowieka, gospodarka rynkowa);„europejskie kompetencje” (są niejako narzędziem niezbędnym do funkcjonowania w Europie, wymienić tutaj należy znajomość języków ob­cych…
Więcej

PROMOWANIE WYMIARU EUROPEJSKIEGO

Promowanie wymiaru europejskiego w edukacji oznacza rowmez wielką mobilizację sił i środków instytucji edukacyjnych, szkół oraz nauczycieli i uczniów. Wielkie wyzwania, które adresowane są do wszystkich srodowisk szkolnych, wymagają jednak wsparcia ze strony ośrodków szkoleniowych, szkół wyższych, innych instytucji rządowych…
Więcej

POWAŻNIEJSZE PROBLEMY

Uważamy, iż jednym z poważniejszych problemow zwłaszcza dla nauczycieli szkół położonych w znacznej odległości od dużych ośrodków miejskich jest dostęp do informacji i materiałów oraz dostęp do rożnych torm szkolenia.  Sądzę, że ośrodki akademickie są w pełni przygotowane merytorycznie do sprostania ogromnym potrzebom…
Więcej

WIELE INICJATYW

Jednakże wiele inicjatyw wchodzących w zakres europej­skiego wymiaru edukacji podejmowanych jest przez szkoły, organizacje poza­rządowe, a wreszcie rządy państw. JWiele inicjatyw Rady Europy^ realizowa­nych jest w ramach prac Ośrodka Informacji Rady Europy. Wsrod rożnych przedsięwzięć zwraca uwagę program szkolenia nauczyciel^…
Więcej

KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI

Nie sposób pominąć działania Rady Europy na rzecz^ kształcenia nauczy­cieli. Program ten pozwala nauczycielom na uczestniczenie w kursach szkole­niowych.Rada Europy promuje i patronuje kursom, których celem jest pobudzenie zainteresowań Europą. Do inicjatyw takich należy konkurs „Europa w Szkole , w którym…
Więcej

ZMIERZANIE DO UŁATWIANIA

Program dotyczący nauczania języków współczesnych] zmierzał ku uła­twieniu w zatrudnieniu, odbywaniu studiów i nauki w rożnych państwach. Projekt ten jest ściśle związany z funkcjonowaniem Europejskiego Centrum Języków Obcych w Grazu, którego zadaniem jest przygotowywanie progra­mów nauczania, wdrażanie nowych rozwiązań. Ten…
Więcej

PROJEKTY DOTYCZĄCE NAUCZANIA

Projekt dotyczący nauczania historii stanowi bardzo ważny udział Rady Europy w kształtowaniu obywatelstwa europejskiego poprzez nauczanie hi­storii nie tylko własnego kraju, lecz również innych, w sposób pozbawiony uprzedzeń. Program ten związany był ściśle z zaleceniami Szefów Państw i Rządów przedstawionych…
Więcej

ROZWIJANIE INSTRUMENTÓW PRAWNYCH

Oprócz rozwijania instrumentów prawnych bądź instrumentów o charak­terze zaleceń kierowanych do państw członkowskich rekomendujących przy­jęcie określonych rozwiązań, wdrożenie programów nauczania, Rada Europy aktualnie realizuje wiele programów adresowanych do szkół. Jest to program pomocy dla Bośni i Hercegowiny adresowany do szkół….
Więcej