Latest Posts

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Rozpatrując szerzej kwestię materiałów dydaktycznych z zakresu edukacji europejskiej, należy wskazać na potrzebę opracowania następujących kategorii materiałów.pakiet edukacyjny dla gimnazjów,pakiet edukacyjny dla liceów,podręczniki europejskie dla szkół podstawowych i zawodowych,poradniki dla klubów europejskich,materiały szkoleniowe dla kadry edukacji europejskiej i popularnonaukowe podręczniki…
Więcej

WOJEWÓDZKIE PLACÓWKI

Wspólnie z 7 wojewódzkimi placówkami doskonalenia i 7 organizacjami pozarządowymi wyszkolono po- nad 1500 nauczycieli; przygotowano 20-osobową grupę trenerską i opraco­wano multimedialny pakiet edukacyjny „Europa na co dzień (zawierający podręcznik dla ucznia, podręcznik dla nauczyciela – w sumie ponad 800 stron,…
Więcej

PODKREŚLENIE SUKCESÓW

Należy podkreślić sukcesy wielu ośrodków metodycznych w tym zakresie (m.in. Wałbrzych, Zielona Góra, Warszawa). Krytycznie należy tez stwierdzić, ze w wielu placówkach nie było do tej pory proeuropejskiej oferty szkoleniowej i wydawniczej. Mamy nadzieję, że obecnie się to zmieni. Nauczyciel…
Więcej

PLACÓWKI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Głównymi podmiotami przygotowującymi nauczycieli i młodziez w za­kresie edukacji europejski są:placówki doskonalenia nauczycieli,uczelnie wyższe,samorządy terytorialne,organizacje pozarządowe.Placówki doskonalenia nauczycieli (centralne, wojewódzkie i niepubliczne) są tym elementem systemu, w którym istnieje największa liczba form szkole­niowych z zakresu tematyki europejskiej. Wiele wojewódzkich placówek…
Więcej

TEMATYKA EUROPEJSKA

W Programie Informowania Społeczeństwa (PIS) w grupie odbiorcow pro­gramu definiuje się między innymi grupę osób uczących się (młodziez szkół, studenci) oraz grupę nauczycieli. W dokumencie czytamy man.: „Produkcja dobrej informacji jest kluczowym elementem realizacji strategu informacyjnej. Program Informowania Społeczeństwa zakłada…
Więcej

KLUCZOWE KWESTIE

Wskazują one na kluczowe kwestie w kształceniu nauczycieli, którzy w przyszłości podejmą się uczenia młodych Europejczyków. Oto wyróżnione obszary:europejskie prawa obywatelskie,wymiar europejski w wychowaniu, prawa człowieka i wartości,wzgląd dyrektorów szkół na wymiar europejski,porównanie systemów kształcenia w aspekcie kształcenia nauczycieli,rozwój podstawowego…
Więcej

PROJEKT ZAGADNIEŃ

Przyjęto pakiet zagadnien, któ­re powinny być poruszane na lekcjach historii we wszystkich krajach człon­kowskich. Wyróżniono następujące tematy:dziedzictwo europejskie (np. filozofia grecka i rzymska, wspólne wątki w architekturze)wspólne dziedzictwo historyczne (np. reformacja, rewolucja przemysłowa,prawa człowieka)więzy łączące Europę (np. szlak hanzeatycki, gospodarka regionu…
Więcej

TEMATYKA EUROPEJSKA

W podręczniku dla uczniów tematykę europejską zawarto w 12 rozdziałach:dzieje Europy,przestrzeń Europy,kultura europejska,system prawa w Europie,gospodarka rynkowa w Europie,instytucje demokratyczne w Europie,organizacje integracji europejskiej,system bezpieczeństwa europejskiego,człowiek a środowisko naturalne Europy,Europa regionów,państwa Europy,Europa wobec świata .Należy również wskazać zalecenia organizacji europejskich…
Więcej