Latest Posts

RÓŻNORODNOŚĆ ŹRÓDEŁ

Mimo różnorodności źródeł i linii kierunkowych pe­dagogiki wyzwolenia mogą grupować się wokół za­sadniczych spraw. Najważniejsze wśród nich to za­gadnienie tożsamości i określenia czynników aliena­cji i dehumanizacji w kontekście stosunków społecz­no-ekonomicznych i kulturalnych na kontynencie Ameryki Łacińskiej. Ten typ kierunków pedagogiki włącza…
Więcej

UZALEŻNIENIE I WYZWOLENIE

Do tego kręgu należą pe­dagogiczne teorie rozwoju operujące takimi pojęcia­mi jak „technicyzacja”, „racjonalizacja”, „efektywność” kształcenia i koncepcje autorytarne i autokra­tyczne, które mimo pozorów nowoczesności rozwija­ją się odgórnie i realizują powrót do wartości prze­szłości. Niektóre z tych kierunków pedagogicznych? wydają się…
Więcej

PODZIAŁ TEORII

Podział teorii na te dwie kategorie dokonuje się we­dług ich stosunku do jednej z dwóch możliwych inter­pretacji rozwoju. Czymś innym jest powiązanie teo­rii i praktyki pedogogicznej z zasadą braku rozwoju, uznanego za wyraz stadium czysto przejściowego, na którego końcu znajdzie…
Więcej

CELE PEDAGOGICZNE

Oczywiste jest, że cele pedagogiczne mniej lub bar­dziej wyraźne ulegają zmianie. Uznanie prawa jedno­stek mniej uprzywilejowanych do oświaty zmusza do ingerencji w ich kształcenie, prowadząc do zadań edu­kacyjnych nie przewidzianych w dominującym apa­racie edukacyjnym. Z tej racji przełamuje się trady­cyjne…
Więcej

WŚRÓD NOWYCH POJĘĆ

Wśród nowych pojęć uzyskujących coraz większe znaczenie w słownikach pedagogicznych są następu­jące:           edukacja   pozaszkolna, dezinstytucjonalizacja edukacji, krytyka szkoły (deskolaryzacja). Do tych pojęć dołączają się inne, nie mniej ważne, jak poję­cia wzajemnej edukacji i edukacji permanentnej.Z nowych punktów odniesienia biorą początek…
Więcej

WŚRÓD NOWYCH UKŁADÓW

Do roku 1950 podstawy teorii pedagogicznej były dominowane przez antypozytywizm — idealistyczny, spirytualistyczny i kulturalistyczny — antypozyty­wizm pochodzenia niemieckiego. Około roku 1950 na­stąpił kryzys tej koncepcji w następstwie pragmatycz­nego i eksperymentalnego wpływu Johna Deweya, a także z uwagi na pojawienie…
Więcej

OSTATECZNY CEL W AFRYCE

Jeżeli jest prawdą, że „mędrzec, który umiera, jest umierającą biblioteką”, to trzeba także uznać, że tra­dycyjna technologia, która ginie, stanowi część spo­łeczeństwa, które się wali (wartości, zachowania, praktyka i in.). Trzeba ocalić wszystkie elementy, fizyczne i moralne, materialne i duchowe,…
Więcej

DZIĘKI EDUKACJI

Trzeba, żeby dzięki edukacji, nauce i kulturze Afry­ka zbudowała przestrzeń społeczną i ukształtowała lu­dzi zdolnych zarazem do utrzymywania przeszłości i do akceptacji dnia jutrzejszego. Jeśli współczesna refleksja afrykańska akcentuje „afrykańskie troski”, „strategie Monrovii” (1979), „Plan działania z Lagos” (1980), „specyficzne…
Więcej

ODPOWIEDNIE STRUKTURY

W tym duchu eksperci afrykańscy, zaproszeni oso­biście przez sekretarza generalnego Organizacji Jed­ności Afrykańskiej, a pochodzący z różnych regionów Afryki (pisarze, uczeni, badacze, filozofowie, socjo­logowie, artyści itp.), określili minioną odpowiedzial­ność szkoły na różnych poziomach: odrzucenie na po­ziomie osobowości ekstrawertycznych ukształtowa­nych w…
Więcej

SŁUŻEBNA ROLA NAUKI

Także oświata nie jest już oczekiwana w sposób całkowicie bierny. Chce się wiedzieć: jaka oświata? Dla jakiego społeczeństwa? Dla jakiego rozwoju? Ja­ki typ obywatela ma się wychowywać? Jaki rodzaj szczęścia ma ona przynieść i jak ma się rozwijać czło­wiek?Nie wystarczy…
Więcej