ZŁOŻONOŚĆ PROCESU

Z tego powodu, by zdać sobie sprawę ze złożonego procesu, w którym współcześnie kształtują się, okreś­lają i krystalizują „teorie” i „cele” wychowania w Afryce, mamy do dyspozycji dwa uprzywilejowane poziomy obserwacji: poziom ekspresji pośrednich (ale ukrytych): ana­liza dynamiki faktów społecznych zarówno na pozio­mie społeczeństwa tradycyjnego, jak kolonialnego i postkolonialnego;poziom bezpośrednich ekspresji Afrykanów, oczywistych i ogłoszonych w różnej postaci: drogą konferencji, zebrań, grup roboczych, deklaracji, pub­likacji, ankiet socjologicznych czy społecznych; przez odpowiedzialnych polityków, wychowawców, planis­tów, intelektualistów, ekonomistów, antropologów, lu­dzi kultury, uczonych, pisarzy, artystów, ludzi z pleb- su, wieśniaków, młodzież, kobiety i in.Z uwagi na brak — w szczupłych ramach tego tekstu — możliwości przypomnienia i dokładnej ana­lizy specyficznego wkładu nie tylko na dwóch ważr nych poziomach, ale także swoistych odcieni związa­nych z taką czy inną kategorią społeczną musimy za­dowolić się przypomnieniem punktów, które, jeżeli na­wet nie są przedmiotem powszechnej zgody, to co najmniej są przez wszystkich przypominane jako część globalnego wysiłku zmierzającego do tego, by określić i zrealizować zadania i cele wychowania w Afryce współczesnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *