WŚRÓD NOWYCH POJĘĆ

Wśród nowych pojęć uzyskujących coraz większe znaczenie w słownikach pedagogicznych są następu­jące:           edukacja   pozaszkolna, dezinstytucjonalizacja edukacji, krytyka szkoły (deskolaryzacja). Do tych pojęć dołączają się inne, nie mniej ważne, jak poję­cia wzajemnej edukacji i edukacji permanentnej.Z nowych punktów odniesienia biorą początek teo­rie pedagogiczne oparte na idei wychowania dla prze­mian; w Ameryce Łacińskiej znajdują one właściwy teren w dyskusji i opcjach na temat rozwoju, który krytyczni pedagogowie tego kontynentu starają się określić jako rozwój endogenny, zintegrowany i auto­nomiczny. Marginalizm to jedna z konsekwencji uzależnienia krajów nierozwiniętych, znajdujących się na „pery­feriach” międzynarodowego podziału pracy i produk­cji. Pojęcie „marginalizmu” i problematyka z nim związana przenikają do teorii pedagogicznych, nawet jeśli są one zróżnicowane przez przynależność nie­których spośród nich do kanonów alculturacji pedago­gicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *