TRUDNY TEMAT

Zauważmy, że nie poruszaliśmy trudnego problemu utrzymywania dyscypliny w szkołach — problem to w sposób oczy­wisty związany z kształceniem i podporządkowywa­niem dyscyplinie agresywnych sił jednostki. Nie zaj­mowaliśmy się także sprawą równowagi między ce­chami jednostki a społecznymi aspektami celów. Na co należałoby położyć większy nacisk? Czy zawsze należy zachęcać do uległości i w jaki sposób można by kształtować niezależność poglądów? W jaki sposób sprawy te powinno się uwydatnić, by zyskały one znaczenie dla nauczycieli i rodziców?Deklaracje dotyczące celów ostatecznych i konkret­nych zadań są z natury mgliste i sformułowane w ter­minach ogólnych. Tymczasem w wielu krajach mini­sterstwa oświaty, władze lokalne czy terenowe ogła­szają nieraz instrukcje przesadnie szczegółowe w spra­wie przedmiotów nauczania, ich treści, liczby godzin tygodniowo itp. W niektórych krajach, jak na przy­kład w Wielkiej Brytanii, szkoły i kolegia korzystają w zasadzie z pełnej swobody w określaniu programów nauczania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *