PROBLEMY I PRIORYTETY

Korzyść, jaka płynie z pogłębionej analizy celów wy­chowania poprzez ustalanie priorytetowych dziedzin polityki oświatowej i planowania, polega na tym, że wiemy, iż sprawa wymaga świadomości wielkich pro­blemów regionu latynoamerykańskiego. Zostało to jasno stwierdzone na ostatniej już wspomnianej kon­ferencji w Meksyku w grudniu 1979 r. Przypomnijmy I ją z uwagi na rolę niektórych problemów regionalnych, jakie były tam analizowane. Rozszerzona koncepcja edukacji. W raporcie koń- j cowym tej konferencji powiedziano, że dla jak naj­lepszego odegrania swojej roli edukacja powinna „raz jeszcze spojrzeć na swoje zadania, treści i metody i dokonać radykalnej ich reorientacji” By tak wielki cel nie pozostał tylko abstrakcją, konferencja w Meksyku musiała wyjaśnić proble­my społeczno-wychowawczej rzeczywistości latyno­amerykańskiej i określić priorytetowe dziedziny dzia­łania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *