PRIORYTETY W DZIEDZINIE CELÓW

Jeśli poddamy ogólnej analizie sposób, w jaki sta­wia się problem celów wychowania w Ameryce Ła­cińskiej, to stwierdzimy, że są one zazwyczaj stawia­ne a priori. Jest to „technika” dość powszechnie stosowana na spotkaniach regionalnych o charakterze oficjalnym. Wystarczy więc mieć dostęp do dokumentów robo­czych i raportów końcowych czterech regionalnych konferencji ministrów oświaty i planowania gospo­darczego w Ameryce Łacińskiej i rejonie Karaibów, konferencji organizowanych pod egidą UNESCO {1962, 1966, 1971 i 1979 r.), by zobaczyć, jak sprawa „priorytetów edukacyjnych” jest włączana w ramy określonych zasadniczych dziedzin priorytetowych Tak więc w dzisiejszej Ameryce Łacińskiej prioryte „zapewnienia większej ekspansji usług pedagogicz nych” z uwagi na „efektywną demokratyzację oświa­ty” opiera się na celu kształcenia ludzi dla nieustan­nie odnawianego budownictwa społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *