POZNANIE RZECZYWISTOŚCI

Jest tak, ponieważ tylko skromne miejsce zostało przyznane poznaniu rzeczywistości społeczno-ekono- micznej i kulturalnej krajów tego regionu. Stwierdzo­no, że rola kształcąca edukacji jest niewielka i że w niewielkim stopniu uwzględnia się w niej charakter nauk społecznych, ścisłych i przyrodniczych. Uznano na konferencji, że treść nauczania powinna odpowia­dać celom społecznym i interesom tych ludzi, dla któ­rych jest ono przeznaczone, oraz roli, jaką ci ludzie i zbiorowości, do których oni należą, winny odgrywać w społeczeństwie.Na konferencji podkreślono potrzebę dokonania zasadniczej dekoncentracji, by zdać sobie sprawę z „potrzeb i dążeń każdego regionu, każdej miejsco­wości” i żądano dostosowania procesów edukacyjnych do społeczno-ekonomicznych i kulturalnych swoisto­ści środowiska. Ta problematyka ukazuje, iż edukacja latynoamerykańska stanowi oskarżenie niepokojących objawów konserwatyzmu, jakie wyeliminowały i za- kłóciły możliwość realnych zmian edukacyjnych. W obliczu tych ograniczeń poszukiwanie celów iden- i tycznych z nowatorskimi projektami staje się z każ- 1 dym dniem bardziej palące.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *