OKREŚLONY TYP

Problem teorii i celu wychowania pojawia się więc w Afryce w sytuacji kryzysu i wyraża się poprzez działania, decyzje i dążenia współczesne ludów afry­kańskich. A zatem nasza próba zdefiniowania celów wychowania, rozumianych w sposób globalny, doty­czących społeczeństwa globalnego i człowieka inte­gralnego, dokonuje się przez pryzmat zarazem złożonej rzeczywistości życia codziennego i wysiłku myśli — analizy, syntezy, oceny, krytyki i innowacji. W roku 1976 grupa ekspertów afrykańskich zebrała się w Dakarze pod auspicjami UNESCO. W swoich rekomendacjach grupa jednomyślnie podkreśliła po­trzebę pogłębionych studiów nad tradycyjnymi syste­mami oświatowymi, krytycznej analizy afrykańskiej przeszłości, poszukiwania teorii wychowania, dyskusji w skali całego narodu, by określić typ edukacji po­żądanej i praktyki pozwalającej lepiej łączyć archi­tekturę szkolną z bezpośrednim otoczeniem».

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *