ODPOWIEDNIE STRUKTURY

W tym duchu eksperci afrykańscy, zaproszeni oso­biście przez sekretarza generalnego Organizacji Jed­ności Afrykańskiej, a pochodzący z różnych regionów Afryki (pisarze, uczeni, badacze, filozofowie, socjo­logowie, artyści itp.), określili minioną odpowiedzial­ność szkoły na różnych poziomach: odrzucenie na po­ziomie osobowości ekstrawertycznych ukształtowa­nych w Afryce przez szkołę kolonialną i neokolonial- ną; zerwanie na poziomie pewnych schematów tra­dycyjnych, które znalazły się u podłoża odrzucenia uczestnictwa w rozwoju. Stąd potrzeba reform w afry­kańskich systemach edukacyjnych i kształceniu mło­dzieży. Jak już napisaliśmy, „mania planifikacji” nie mogła­by sama rozwiązać problemu. W tych warunkach, gdybyśmy nie mieli woli działania, „polityka kultural­na”, „polityka naukowa” i „polityka oświatowa” by­łyby tylko projektami teoretycznymi, grzecznościową dyskusją. Stąd znaczenie odpowiednich struktur i mo­bilizacji ludzi na wysokim szczeblu, słowem, naszej woli politycznej i naszej „samomobilizacji” dla postę­pu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *