NOWE PERSPEKTYWY

Wydaje się, że dzisiaj problem celów wychowania nie mieści się w kategoriach technicznych; przeciw­nie, chodzi o definicję celów wychowania na tle za­gadnień współczesnego świata, i to w perspektywie społeczeństwa roku 2000.Dzień dzisiejszy i przyszłość, podobnie jak kry­tyczna ocena i perspektywa, powinny łączyć się ściś­le z sobą.Przypomnieliśmy powyżej analizę czterech pierw­szych faz kształtowania teorii i celów wychowania w Afryce, analizę, która sięga do epoki kolonialnej i kończy się około roku 1976, Musimy obecnie zo­baczyć tę problematykę w jej piątej fazie, po re­formie.Dla uniknięcia wszelkich nieporozumień trzeba spre­cyzować, że pojęcie fazy nie zostało wyprowadzone z rozwoju afrykańskiego systemu oświatowego ani tez me określa sztywnej granicy zamykającej okres tego rozwoju. Wprost przeciwnie, pojęcie fazy jest pojęciem operacyjnym, pozwalającym nie tylko na lepsze uchwycenie procesu w czasie, lecz zwłaszcza na świadomą prezentację odniesień historycznych, które jej służą za ramy. W tych warunkach wyróżnie­nie „faz” ma co najmniej tę zaletę, że lepiej charak­teryzuje różne historyczne aspekty pojęcia celu afry­kańskiej edukacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *