JEDNOSTKOWE ROZWIĄZANIA

Cele wychowania przedstawione w tych charakte­rystycznych dokumentach oficjalnych są śmiałe .Wywodzą się z rozważań jednostkowych i społecznych oraz wyrażają uznaną konieczność ciągłości kulturalnej i innowacji. Cele polityczne mi­nimalne, wśród nich jedność narodowa, są określane jako nadzieje, a wychowanie jako powołane do umoż­liwienia ich realizacji. Zarysowuje się wizja świata, która nieraz odwołuje się do zasad bądź religijnych, bądź humanistycznych. Powszechnie uznaje się, że nauka i technika będą grać rolę w rozwoju narodo­wym, zwłaszcza w rozwoju ekonomicznym; system oświatowy zostanie także powołany do udziału w tym procesie.Wyrażone dążenia dotyczące zadań systemów oświatowych są więc ambitne, może nawet zbyt ambitne. Wychowanie ma uczestniczyć w realizacji celów politycznych, moralnych, religijnych, kultural­nych, społecznych i ekonomicznych. Cele te przełożo­ne na proces edukacyjny wyrażają się w kształtowa­niu postaw za pośrednictwem funkcjonujących syste­mów oświaty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *