REFLEKSJE I PROJEKTY

Refleksje i projekty w zakresie wymiaru europejskiego w edukacji towa­rzyszą Radzie Europy od przeszło czterdziestu lat. Początkowo refleksja ta ograniczała się do włączenia takich treści do programów nauczania, które służyć miały pojednaniu i zrozumieniu, co w pełni uzasadnione było warun­kami historycznymi w Europie i tworzeniem nowego ładu europejskiego u progu lat pięćdziesiątych. Począwszy od lat sześćdziesiątych stopniowo doko­nywała się przemiana w postrzeganiu wymiaru europejskiego w edukacji, polegająca na pragmatycznym podejściu i przekonaniu, że tworzeniu nowego modelu edukacji w szkołach powinna sprzyjać współpraca i wymiana mię­dzyszkolna, współpraca na poziomie uniwersyteckim, rozwój badań nauko­wych, uznawanie dyplomów itp. Dlatego też wiele programów Rady Europy skierowano początkowo na pogłębienie współpracy międzyszkolnej w Euro­pie Zachodniej, nauczania języków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *