OPRACOWANIA RADY EUROPY

Rada Europy promuje w swych opracowaniach oraz pleceniach Komitetu Ministrów, jak również rezolucjach Stałej Konferencji Ministrów Edukacji model edukacji przygotowujący młodzież do życia w społeczeństwie europej­skim oraz wskazujący na szerszą międzynarodową perspektywę _i odrębności kulturowe w Europie oraz w państwach pozaeuropejskidiJJakie zatem ele­menty składają się na model edukacyjny Europejczyka? KTTstarając się podać wyczerpującej odpowiedzi pozwolę sobie przytoczyc tu kierunki działań edu­kacyjnych, które mają zasadniczy wpływ na kształtowanie postaw młodziezy.Od wielu lat Rada Europy wskazuje na komecznosc włączenia do progra­mów nauczania treści związanych z ochroną praw człowieka, zwalczaniem nietolerancji i promowaniem demokracji. Począwszy od rezolucji z 1 7 r. dotyczącej nauczania praw człowieka, zalecenia Komitetu Ministrów dla państw członkowskich o nauczaniu i pobieraniu nauki w zakresie praw czło­wieka w szkołach aż po Rezolucję Stałej Konferencji Europejskich Ministrów Edukacji z 1994 r. o wychowaniu w duchu demokracji, praw człowieka i tole­rancji oraz Rezolucji dotyczącej fundamentalnych wartości, celów i przyszłej roli współpracy edukacyjnej w Radzie Europy z 1997 r. podkreśla się następu­jące problemy, adresując je do państw członkowskich.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *