EUROPEJSKA ŚWIADOMOŚĆ

W 1983 r. Rada Europy podjęła debatę na temat europejskiej świadomości i w licznych rekomendacjach podkreślała potrzebę kontynuacji i budowania programów w oparciu o wiedzę już nabytą, a więc programów, które w szko­le średniej powinny odwoływać się do wiedzy nabytej przez uczniów na po­ziomie podstawowej edukacji.Margaret Shennan w swej książce Nauczanie o Europie uważa, że elemen­tem niezwykle ważnym w procesie budowania programów jest uwzględnianie dynamicznej istoty procesów zachodzących w Europie. Ta uwaga jest szcze­gólnie istotna wobec przemian, które dokonały się i dokonują w Europie po 1989 r.W 1997 r. Stała Konferencja Europejskich Ministrów Edukacji skierowała niezwykle ważne przesłanie do Komitetu Ministrów Rady Europy na temat zasadniczej roli, jaką spełnia edukacja w sferze indywidualne) i instytucjonal­nej, a więc z jednej strony umożliwiając pełne uczestnictwo w życiu społecz­nym, gospodarczym i politycznym oraz promowanie wartości państwa de­mokratycznego: tolerancji, przestrzegania praw człowieka, tworzenie klimatu wzajemnego zaufania, z drugiej zaś strony tworzenie sieci współpracy w Eu­ropie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *