DEKLAROWANE STWIERDZENIA

Mimo, zdawałoby się, bardzo deklaratywnego stwierdzenia w Traktacie o Wspólnocie Europejskiej, iż Wspólnota przyczynia się do podnoszenia po­ziomu edukacji i tam, gdzie jest to konieczne, wspiera i uzupełnia działalność państw, aktywność Wspólnoty na rzecz podnoszenia jakości i stworzenia do­stępu do edukacji, wymiany doświadczeń państw, wymiany młodzieży, na­uczania języków itd., jest rosnąca. Świadczy to jednoznacznie o tym, iż mimo że sfera ta pozostawała w zasadzie w gestii państw, to jednak uznano, że istnie­je potrzeba stworzenia mechanizmów wspierających proces kształcenia. Edukacja jest tym obszarem, który powinien zajmować bardzo ważne miejsce w integrowaniu Polski z organizacjami europejskimi. Zarówno Unia Europejska w swych programach, jak i Rada Europy zwracają szczególną uwagę na europejski wymiar w edukacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *