Latest Posts

DLA ZMIAN I TWÓRCZOŚCI

Cele wychowania dla przemian społecznych i twór­czości, jednostkowej czy grupowej, stanowią część odnowionej koncepcji człowieka latynoamerykańskie­go, jaką próbowały zastosować w praktyce dwa kra­je (Peru i Panama). W tych dwóch krajach dokonały się w tym samym czasie (1968) rewolucje realizowa­ne według…
Więcej

UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA

Za pomocą konsultacji przeprowadzonej wśród dwudziestu pięciu zorganizowanych grup (ludowych, politycznych, korporacyjnych, związkowych, społecz­nych, przedsiębiorstw itp.) określono cechy „nowego człowieka” w nowej Nikaragui i przekształca się ma­sę informacji i opinii w cele edukacyjne.Udział społeczeństwa w opracowywaniu celów wy­chowania ma miejsce…
Więcej

KONCEPCJA NOWEGO CZŁOWIEKA

Jakkolwiek w koncepcji ,,nowego człowieka” moż­na dostrzec punkty zbieżne między rewolucyjną pe­dagogiką kubańską a pedagogiką, która kształtuje się w Nikaragui od roku 1979, to jednak metoda stoso­wana dla realizacji celów edukacyjnych w tym ostat­nim kraju pozostaje dość oryginalna. Rewolucja nika-…
Więcej

PRIORYTETY

Na konferencji w Meksyku w 1979 r. j. priorytety były następujące:zastosowanie nowej koncepcji rozwoju ,,z uwagi j na zadania społeczne uczestnictwa wszystkich grup j narodowościowych w wysiłkach na rzecz rozwoju spo­łecznego”;praktyka „wypracowanej polityki rzeczywistej j. demokratyzacji oświaty”, postawiona na pierwszym…
Więcej

POZNANIE RZECZYWISTOŚCI

Jest tak, ponieważ tylko skromne miejsce zostało przyznane poznaniu rzeczywistości społeczno-ekono- micznej i kulturalnej krajów tego regionu. Stwierdzo­no, że rola kształcąca edukacji jest niewielka i że w niewielkim stopniu uwzględnia się w niej charakter nauk społecznych, ścisłych i przyrodniczych. Uznano…
Więcej

PROBLEMY WYCHOWAWCZE

Na konferencji uznano, że wielkie problemy edukacji w regionie (włącza­jąc także rejon Karaibów) około roku 1980 były na­stępujące:Wysoki procent dzieci, które „nigdy nie pobie­rały nauczania podstawowego, czy tych, które tylko częściowo były objęte takim nauczaniem”; procent młodych i dorosłych analfabetów…
Więcej

PROBLEMY I PRIORYTETY

Korzyść, jaka płynie z pogłębionej analizy celów wy­chowania poprzez ustalanie priorytetowych dziedzin polityki oświatowej i planowania, polega na tym, że wiemy, iż sprawa wymaga świadomości wielkich pro­blemów regionu latynoamerykańskiego. Zostało to jasno stwierdzone na ostatniej już wspomnianej kon­ferencji w Meksyku w…
Więcej

PRZEDSTAWIENIE PROBLEMU

Sprawa tematu znajduje swoje uzasadnienie w róż­nych praktykach i metodologiach już stosowanych. Można twierdzić, że cele wychowania zasadniczo kształtują się i realizują bądź drogą przymusu, bądź zgody, bądź uczestnictwa.Dwa pierwsze sposoby (przymus i zgoda) kształto­wania celów wychowania różnią się tym,…
Więcej

BRAK KLASYFIKACJI

Mimo iż krótki jest nasz przegląd latyno­amerykańskich teorii pedagogicznych, to jednak musi się w nim znaleźć wzmianka o stanowisku znanym po­wszechnie jako „deskolaryzaeja”. Koncepcja ta, gło­szona przez Ivana Illicha i Everett Reimer, a wypra­cowana w Cuernavaca (Meksyk), osiągnęła znaczny sukces….
Więcej